خدمات پشتیبانی، تدارکات و تشریفات

 

خدمات پشتیبانی، تدارکات و تشریفات

تهیه ،تامین و بسته بندی بسته های پذیرایی، تدارکات

تامین نظم و حراست فیزیکی

تشریفات، همراهی، استقبال و استقرار شرکت کنندگان توسط تیم تشریفات

تامین نیروی انسانی،نیروی خدماتی ،مربی و متخصص