معرفی و دعوت از شاعران ،مرشد ،نقاله وتعزیه خوان

آقاسی – صابر خراسانی – امید منعوی –  – مرشد ورمزیار – مرشد میرزاعلی و…

درخواست مشاوره و معرفی شاعران ،مرشد ،نقاله وتعزیه خوان​