معرفی و دعوت از گروه های همخوانی ،تواشیح و سرود مطرح کشوری