گروه موسیقی نوا

موسیقی اقوام و محلات
گروه موسیقی نوا یک گروه موسیقی سنتی است .