speaker-photo

سعید فتحی

شومن واستند آپ کمدی
سعید فتحی یک هنرمند در عرصه استند آپ کمدی ، تقلید صدا و یک شومن میباشد که کار او بسیار مورد توجه مخاطبین و هنرمندان این عرصه قرار گرفته است .